ANONIMOWI ALKOHOLICY


Mitingi (spotkania) Grupy AA „W samo południe” w Lublinie odbywają się przy Kościele Pw. Św. Józefa-Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny przy  ul. Filaretów 7 (w sali biblioteki/czytelni/ – wejście od strony kancelarii parafialnej) w każdą sobotę od godziny 12:00 do godziny 14:00.

W ostatnią sobotę miesiąca odbywają się mitingi otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych ruchem AA.

Na miting można wejść i wyjść z niego w każdej chwili, nikogo się nie pytając ani nikomu się nie tłumacząc. Pełniący służbę w Grupie AA „W samo południe” alkoholicy dysponują wszelkimi potrzebnymi Ci  informacjami oraz aktualną ulotką z terminami i adresami spotkań AA.

Pomożemy ci, jeżeli chcesz pomocy.

Zapraszamy!

Telefon kontaktowy:

Robert AA         693 361 340

Kim są wspólnoty AA?

Kim są Anonimowi Alkoholicy?

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją czy instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki. Nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Współzałożyciel Wspólnoty AA Bill W. nazywa Dwanaście Kroków zbiorem „zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu, by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem”. Drugi współzałożyciel AA Dr Bob powiedział: „W postaci skondensowanej naszych Dwanaście Kroków sprowadza się do słów: miłość i służba” Pracować nad Programem AA to znaczy pracować nad Krokami. Cały program Dwunastu Kroków wymaga stałego i osobistego wysiłku w stosowaniu się do jego zasad i ma na celu zmianę określonych nawyków, utartych schematów myślenia i zmianę dotychczasowego oglądu siebie i świata. Praca nad Krokami pozwala osiągnąć trzeźwość i trwać w niej. Program 12 Kroków Anonimowych Alkoholików znajduje także zastosowanie w codziennym życiu poza Wspólnotą AA – część Kroku Dwunastego mówi… i stosować te zasady we wszystkich swoich poczynaniach. Wiele ludzi nie będących alkoholikami uważa, że w rezultacie stosowania Dwunastu Kroków zdołali rozwiązać wiele innych problemów życiowych. Dwanaście Kroków to droga do szczęśliwego i wydajnego życia dla wielu ludzi zarówno alkoholików jak i nie alkoholików.

 

12 Kroków AA

/Program Anonimowych Alkoholików/

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

                /Anonimowi Alkoholicy. Warszawa 1996 s. 49-50/

 Kroki to fundament programu AA zdrowienia z alkoholizmu. Zbiór zasad duchowych, ujętych w formę sugestii, którymi winniśmy się na co dzień kierować we wszystkich naszych poczynaniach.

12 Tradycji AA

 1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.
 2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
 3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
 4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.
 5. Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
 6. Grupa AA nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
 7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
 8. Działalność we Wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.
 9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec, tych którym służą.
 10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, ażeby imię AA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.
 11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
 12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

                               /Anonimowi Alkoholicy. Warszawa 1996 s. 195-199/

Celem spotkań Anonimowych Alkoholików (mityngów AA), jak określa Preambuła AA, jest „dzielenie się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu”.

Realizując ten cel grupy AA spotykają się na mityngach otwartych, jak i mityngach zamkniętych.

Zamknięte mityngi są tylko dla członków AA lub dla tych, którzy mają problem z alkoholem i wstępując do Wspólnoty AA wyrażają „pragnienie zaprzestania picia”.

Otwarte mityngi są dostępne dla każdego zainteresowanego programem zdrowienia z alkoholizmu proponowanego przez Wspólnotę Anonimowych Alkoholików.

Co radzimy, jako Wspólnota AA, aby utrzymywać trzeźwość

Z naszych doświadczeń wynika, że w AA najlepiej wracają do zdrowia ci, którzy:
a) unikają pierwszego kieliszka;

 1. b) systematycznie uczęszczają na mityngi;
 2. c) trzymają się blisko ludzi o dłuższym stażu trzeźwości;
 3. d) starają się stosować w życiu zasady i sugestie programu .

Jak można się skontaktować z Wspólnotą AA

1/ Punkt Informacyjno-Kontaktowy Regionu AA Lublin,

Lublin ul. Bazylianówka 85.

Dyżury w każdy poniedziałek i piątek w godz. 17.00-19.00.

Telefon kontaktowy (w godzinach dyżuru) 81 563 10 82.

Istnieje możliwość zakupu literatury Anonimowych Alkoholików dotyczącej problemu alkoholowego

2/Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce,

00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20.